http://pchlitargbydgoszcz.ogicom.pl/test/DZS/DZS_XIV.5.2/Programy/Teatr_Miejski/1920-22/03021/0387982.jpg

[Program:] I Koncert Symfoniczny.

Data: 1921-02-27
druki ulotne

more